Mac Mini /Macbook Pro外接2K显示屏开启HiDPI显示的方法

体验过Mac系统的Retina显示技术的同学一般很难回到低分辨率显示的场景,在Mac Mini /Macboo … 继续阅读Mac Mini /Macbook Pro外接2K显示屏开启HiDPI显示的方法